•බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ 🚗; සුපිරි jeep රථයක් සොයන්නෙකුට🚗; price- ලක්ෂ 21 /=(negotiable)🚗:Maker- mitshubisy 🚗;Model- 4dr5/j44🚗;Fuel- diesel🚗;registar- 1978🚗;Millage-🚗;2nd Owne🚗;Super condition🚗;Comfortable seats 🚗;Colour- white🚗;vehicle number; 31-xxxx

☝;වාහනය බැලීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 📞; 0712900850 0769070850 0773851322