ඉක්මන් කරන්න අදම ඔබෙ වටිනා බිම් කොටස වෙන් කරවා ගන්න#ආයෝජනයට #හොදම තැන✅බැංකූ ණය සඳහා පිරිසිදු ඔප්පු

✅මූලික ගෙවීම 50,000/=

✅විමසීම් 0777 777 464

✅128 කොට්ටාව-තලගල බස් පාරට මි.150

✅ 127 පිළියන්දල-මොරගහහේන බස් පාරට මි- 800

✅120 හොරණ-කොළඹ බස් පාරට නුදුරින්

✅ 280 මහරගම-හොරණ බස් පාරට නුදුරින්