• කැලණිය පට්ටිවිල හංදියෙ පර්චස් 6 1/2ක් සමඟ දෙමහල් නිවස විකිණීමට
  • නිදන කාමර 2
  • සාලය
  • මුලුතැන්ගෙය
  • නාන කාමරය
  • ලක්ෂ 39.
  • මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක .
  • අමතන්න 0774305003 ඉන්දික 0719825391 අමිල