* පර්චස් 20 .

පර්චස් 1 =300,000/=

* පිටිපන මොරගහහේන පාරේ

* ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 100m

* අඩ් 15 ප්‍රවේශ මාර්ගය

* NSBM campus එකට 3.1km

* හෝමගම නගරයට 6.5km

*මුදල් හදිසියකට.

*0788127180*