වට්ටප්පොල ආසන්නයේ පර්චස් 80 ලක්ෂ 22 මුදල් හදිස්සියකට