වගාවකට හෝ ව්‍යාපාරයක් සඳහා සුදුසු,,අක්කර දෙකට වැඩි මෙම ඉඩම ඉක්මනින් විකිනේ.

විමසීම් 0765873040 0704998680 පස්යාල මීරිගම . ගැනුම්කරුවන් පමනක් කතාකරන්න.

(( ඉඩම කොටස් වශයෙන් නොවිකුනන අතර සම්පූර්ණ ඉඩම එකවර විකිනේ [[´cash]]. පර්චසය 28500/=,, අක්කර දෙකකට වැඩි ඉඩමක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ගැනුකරුවන් පමනක් අමතන්න.))