කුරුණෑගල

රනවිරු පාසල අසල

පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 20 බිම් කොටස් 2ක් විකිනීමට ..

පර්චසයක් 60,000/= සිට

☎️ 0771825055

නගරයටම 4km

තෙකලා විදුලිය / ජලය

 පිරිසිදු ඔප්පු

පීදුනු පැල පොල්