• පර්චස් 40ක කුඩා නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.
  • ලක්ෂ 20.
  • පන්නල නගරයට නුදුරු,බෝපිටිය මහා විද්‍යාලයට ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.
  • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.0766950321/0778872042.
  • සින්නක්කර ඔප්පුවක් .
  • නිවසක් සාදා ගන්න තුරු ඉන්න පුලුවන් කුඩා නිවසක් ඇත.
  • ලිදක් ,විදුලිය සහිතයි.
  • පන්නල ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ .