• අම්පාර මහියංගන ප්‍රධාන මාර්ගයේ අක්කරයක පමණ ඉඩමක් සහ නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ .

ගැනුම්කරුවන් සිටී නම්

TP :-0782045933