හෝමාගම මොරගහහේන පාරේ ප්‍රීතීකා මාවතේ කුඹුරට මායිම් වූ පර්චස් 6ක් මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින්ම විකිණීමට මොරගහහේන පාරට 400m

පිටිපනහන්දියට 1.5km

පනාගොඩ

දුම්රියපොළට 1.4km

6 perches bordering the paddy field at Moragahahena road, Homagama for immediate sale 400m to Moragahahena Road 1.5km to Pitipana Junction 1.4km to Panagoda Railway Station

Call us: 0704490272