• දියුණු වන කරවනැල්ල නගරයේ..
  • රෝහල පෙනෙන ඉතා වටිනා බිම් කොටස් කිහිපයක්…
  • බස් නැවතුම පිටුපස,
  • අඩි 10 පාර
  • පර්චස් 5.7පාලම අසල, 
  • පර්චස් 16 බුදු මැදුර අසල
  • පර්චස් 20#අමතන්න..
  • 075 37 47 667,071 71 78667