මහියංගන නගර සීමා වේ සිට 1km ක් දුරින් නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

නලජලය,තෙකලා විදුලිය සමගින්.

මුදල්මය අවශ්‍යතාවයක් බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.

0778077999

0770288999

0763190666