• කුරුණෑගල – කොළඹ ( 05 පාර – නාරම්මල ,කුලියාපිටිය,ගිරිඋල්ල,මීගමුව,මිනුවන්ගොඩ හරහා කොළඹ දක්වා) කළුගමුව නගරය පසුකරනවා ත් සමග ප්‍රධාන පාරට මීටර් 96ක් දුරින් මෙම පර්.18.5 ක් වූ ඉඩම පිහිටා ඇත..( 64,500 x 18.5 )