හෝමාගම මාගම්මන පර්චස් 13.5 සහිත නිවස විකිණීමට නිදන කාමර 2 නාන කාමරය කෑම කාමරය සාලය කුස්සිය

මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිඩාංගනට සහ දියගම විශ්වවිද්‍යාලයට ( NDT) 2km මාගම්මන මහා විද්‍යාලයට 1km හෝමාගම නගරයට 4km

13.5 Perches House For Sale in Magammana Homagama Bedroom 2 Bath room Dining room Living room Kitchen 1km to Mahinda Rajapaksa International Stadium and Diyagama University (NDT) 1km to Magammana Maha Vidyalaya 4km to Homagama town

Call us: 0704490272