වැඩි මිලට ගත්ත ටයිල් වලට තිත..අඩු මිලට අලංකාරවත් වර්ණයන්ගෙන් සහ මොස්තර වලින් ටයිටේනියම් ගෙබිමට හා බිත්ති සදහා..

කතා කරන්න 070 454 5456

දැන්T Flooring වර්ග 4කින්

– Titanium Wood Finishing- Plain Titanium- Color Titanium- Two Toned Titanium

We got 4 types of titanium floors to choose from.

With AI Constructions, save up more money and give your home an elegant look by substituting tiles with titanium floors. Call us now to get more details.#AIConstruction #TitaniumFlooring #ColorTitanium #TwoTonedTitanium #TitaniumWoodFinishing#FlooringSriLanka