කාමර 5 ක් ඇති නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. මෙය ව්‍යාපාර ස්ථානයකටද සුදුසුයි.

විස්තර දැන ගැනීමට අමතන්න

0765528844 / 0779089937