• අඩක් නිමකළ නිවසක් විකිණීමට.
  • අනුරාධපුර නගරයට විනාඩි 5. යාපනය හන්දියේ සිට 5km
  • තාප්පය ගසා ඇත.
  • anuradhapura
  • saliyapura
  • Tp   0717926726 , 0763658746