• කෑගල්ල පොල්ගහවෙල ප්‍රධාන පාරට 300m දුරින් පොල්ගහවෙල ප්‍රධාන නගරයට 2km කෑගල්ලට 8km.
  • පර්චස්40
  • හරි හතරැස් ඉඩම සමග මෙම නිවස විකිණීමට ඇත
  • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0714197863.
  • මිලගණන් කතා කර ගන්න පුළුවන්