යක්කල නගරයට perch 17.5 ඉදිකිරිම් අවසන් වෙන මෙම නව නිවස විකිනිමට ඇත. ලයිසියම් පාසල 2km අනුරමහා පාසල වෙත 1 kmRoom 3Kitchen Bathroom Housing loan එකකට උවද ඉක්මනින් යා හැක මුලු නිවසම සිවිලිම් ගස ටයිල් කර ඇත මිල 5500000 මිල තවත් අඩු කර ගත හැක 0711604347