නවීන පන්නයේ ,, සියලු පහසුකම් සහිත නිවස (පර්චස් 8) ඉක්මනින්ම විකිනීමට ඇත.නය පහසුකම් සලසා දිය හැක. මීගමුව දලුවකොටුව. හලාවත කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 500 යි. විමසීම් 0704998680