• කාමර 4යි
  • ඇතුලේබාත්රුම් 3යි
  • එළියේබාත්රුම් 1යි
  • පර්චස්10 ක් 
  • පිළියන්දල බටුවන්දර
  • නීරවුල්ඔප්පු මි
  • කෝටි දෙකහාමාරක් බඩුත් සමග
  • ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න 0711997030