මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට නුදුරින් පර්චස් 7.5ක 95% වැඩ නිම කර ඇති නිවස විකිණීමට නිදන කාමර 2පිටතින්ඇතුළු විය හැකි නිදන කාමරයක්නාන කාමරය සාලය කුස්සිය

මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට 1kmගොඩගම හන්දියට 3km

අත්පිට මුදලට පමණි.

7.5 Perches 95% Finished House for sale in Meegoda2 bedroomsA bedroom that can be entered from the outsideBathroomLiving roomKitchen1km to Meegoda Economic Center3km to Godagama Junction

  • Call us: 0704490272