0785257903

  •  ලි බඩු අඩුම මුදලට ලබා ගත හැක(Finish නොකල )
  • පිට පලාත් සදහා භාන්ඩය ටික ටික ගෙවා අවසානයේ හාන්ඩය රැගෙන යාමේ පහසුව අැත.
  • මේ සදහා කිසිදු අැපකරැවෙකු උවමනා නොවේ.
  • කොළඹ අැතුලතද එම පහසු කම අැත(තේරැම් ගත යුතුයි – මුලින් කතා කරගත් භාන්ඩයේ වටිනා කමටම ඔබට හැකි අාකාරයට එම මුදල ගෙවා අවසන් වන තුරැ භාන්ඩය අප සතුව පවති)
  • අැණවුම් කිරිමට 0785257903 අමතන්න නැතහොත් whatsapp , imo , masenjer පනිවිඩයක් ලබා දෙන්න
  • අදාල භාන්ඩයේ 📷PHOTO එකක් සමග පනිවිඩය ලබා දෙන්න.
  • කොන්දෙසි සහිතයි.