1. අවශ්‍ය අය කියන්න..

    භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න..(Cash on delivery)🚛🚚🚛🚚🚛🚚

    දින 5ත් 7ත් අතර නිවසටම ගෙන්වා ගන්න..Delivery within 7 working days..

    ඇනවුම් කිරීම සදහා,https://www.facebook.com/A.R.U.group/වෙත පිවිසෙන්න..ස්තූතියි…