ලි බඩු සදහා සිට්ටු එකතුකරන ඔබට එකක් නොම්ලෙ ව්ස්තර දැනගැනීම අමත්න්න 0773248649 ඉමො