තේක්ක furniture 

මෙ උත්සව සමයේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ භණ්ඩ අනර්ඝ නිමාවකින් සහ විස්වාසයෙන් යුක්තව සාදවා ගැනීමට සාධනා furniture වෙතින් සුවිශේෂ මිලට (ගෙවිමෙ ක්‍රමයට දෙනු නොලැබෙ )

ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමට 

අමතන්න

0773202427  imo vibar whatsapp

පහසුකම් 0713938480 – සාධනා furniture….

thapasarama road, moratumumulla