#බතික් #ගෙදර

සාරි = තොග Rs.3100

සිල්ලර Rs.3500

සරම්= තොග Rs 950 සිල්ලර Rs 850ගවුම්

= තොග Rs 1200 සිල්ලර Rs 1100

වෙනකුත්සියලුම බතික් අපෙන් දැන්ම අප හා එක්වන්න

විමසිම්

TEL 0754542988

whatsapp_ 0754542988