නවතම හදුන්වාදෙන #Gluta #Pink Intense whitning Body Lotion with Glutathione Injection serum.

තායිලන්තයේ නිෂ්පාදනයක් වන #Gluta #Pink නවතම තාක්ෂණය මගින් වැඩිදියුණු කල ඉතා ඉක්මන් ප්‍රතිපල සහිත විශේෂිත Glutathione Injection Serum, Kojic acid, Vit C, හා Collogen වලින් යුක්තය.

මෙහි අන්තර්ගත සංයෝග ඉතා ඉක්මණින් ක්‍රියාකරමින් සමේ oxidation Stress හා Photo aging ක්‍රියාවලිය පහත හෙලමින් හා ලප කැලැල් හා සමේ අදුරු වර්ණය ඉවත් කරමින් දින 07ත් 14ත් අතර කෙටි කාලයක් තුලදී ඔබට දීප්තිමත් සුමුදු සමක් ලබාදේ.(බ්ලීචිං අඩංගු නැත)

වැඩි විස්තර සදහා Inbox කරන්නඅමතන්න 076 5324190