💖සුවිශේෂ වාසියක් Gluta Diamond Bodylotion එකක් සමග Vitamin C Serum එකක්.හා Vessalin Lip Balm එකක් නොමිලේ💖

💖💖මෙම දීමනාව තොග අවසන් වන තුරු පමණයි💖💖

එන්නත් කරණයෙන් තොර, අතුරු ආබාධ රහිත යුවතියන්ගේ සම පැහැපත් කිරීම සදහා සැමගේ විශ්වාසය දිනූ තායිලන්තයේ නිෂ්පාදනය කර ගෙන්වා බෙදාහරින Almond Oil, ,glutothine,vitamin c ,collagan ,aloevera අඩංගුලංකාවේ සියලුම රුවත්තියන් දැන් දෙවරක් නොසිතා ලස්සන වෙන්න සම පැහැපත් වෙන්න භවිතා කරන්නේ ඔබ සැමගේ විශ්වසය දිනු නවතම

Gluta diomand day & night whitening bodylotion.

ඔබව මේ වෙනස සතුටු කරවාවි.එ ඔබේ පැහැපත් බාවය දවසින් දවස වැඩිදියුණු කර ඔබේ සමදවස් 7-14 න් GLOW කරාවි. නමුත් බිලීචිං අඩංගු වන්නේ නෑ. NO BLEACH, NO MERCURY, NO HYDROQUINONE, NO SKIN PEELING & NO STINGY FEELINGS. CERTIFIED AUTHENTIC AND ORIGINAL !!ඔබගේ රුව ලස්සන වෙන්න සම පැහැපත්වෙන්න දෙවරක් නොසිතාම භාවිතා කරන්න.හොඳම දේ හොඳම තැනින් ගන්න Glamor Cosmetics වෙතින්ම පමණයි.

Cash on delivery available Rs.3990

0713844486