• ඔබ ලොකේ කොහේ හිටියත් ඔබගේ Mobile phone එකෙන් නැරඹීමේ අවස්ථාව 
  • ඔබගේ නිවසට කාර්යාලයට වැඩබිමට අවශ්‍ය Cctv කැමරා පද්ධති , එලාම් ආරක්ෂක පද්ධති අඩුම මිලට අපෙන්.
  • අවුරුදු 2ක වගකිමක් සමගින් 

🏆🎖 Nano Technology 🎖🎖🏆

⭕ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම පරිගණක උපාංග එකම වහලක් යට්න්

⭕ 179/B ගාලු පාර , හික්කඩුව

⭕ 100 % විශ්වාසනීය සේවයක් හා විශ්වාසනියිය වගකිමක් සමගින්…

🏆එක් වන්න අප සමග 

📞 Call Us – 075 7013279 / 077 523 5883

https://www.facebook.com/nanotechnology.lk