මුලු මුදල 330000/=, හුවමාරු සැලකේ, පොත ඔරිජිනල්ලයිසන් ඉදිරියටඅලුත් ටයර්එන්ජින් රනින් හොදයිබොඩි පේන්ට් 75%කාර් වීල් බයික් මාරු සැලකේ0712835059

මාතලේ පල්ලෙපොල නගරයේදී පරික්ශා කල හැක.