ඉතා හොදම තත්වේ ඇත. ඉක්මනින් විකිනීමට මුදල් හදිස්සියක් තියෙන්නේ. සියළුම ලියකියවිලි ඇත. 0779734411, Rs89000/ පිනෑන්ස් නැත 0779734411