• වටු පැටවුන් විකිණීමට. සතිය පැටවෙකු 45.00
  • වයස 02- 55.00
  • වයස සති 3 ගැහැණු සතෙකු 110.00
  • වයස සති 3 ගැහැණු/පිරිමි සතෙක් 90.00
  • වයස 4 ගැහැණු සතෙකු 125.00
  •   වයස 4 ගැහැණු/පිරිමි සතෙක් 115.00

අවශ්‍ය විටමින් වර්ග සහ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සහ ඵන්නත් ඇතිව ලබා ගත හැක

0703445202

ප්රවාහනය කිරීම සිදුකර දිය හක