• ෆාම් තිලාපියා මත්ස්‍ය පැටවුන් තොග මිල රුපියල් 4 යි.
  • අවම පැටවුන් ගනන 1000යි.
  • ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දිය හැක
  • T.P 0716549146