සිංහල වැඩපොත – 1 ශ්‍රේණිය

2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ විෂය නිර්දේශයට අනුව සකස් කර ඇත.