මිල 435000/=අඩුපාඩු නැත .අ

මිල ගනන් මුලික ගෙවීම 60000/=ෆිනැන්ස් දලා ගන්න ඔන නම්ෆිනැන්ස් පහසුකම් ලබාදෙ කුරුණෑගල තියෙන්නේ මුදලාලිලා කතා කිරීමෙන් වලකින්න 0767445841

මිල 435000/=අඩුපාඩු නැත .අවසාන මිල ගනන්.

මුලික ගෙවීම 60000/=.

ෆිනැන්ස් දලා ගන්න ඔන නම්ෆිනැන්ස් පහසුකම් ලබාදෙ . To 0767445841