• කැබ් ජීප් කාර් මාරුවක් සදහාFREE
  • Kurunegala
  • 0774494327
  • මෙම ඩොල්පින් වෑන් එක කැබ් කාර් ජීප් එකක් සමග මාරු කරන්න කැමතියි .
  • LH172
  • 4 DOOR
  • MANUAL
  • ORIGINAL DIESEL
  • 1999~2005