1. මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකුනනවා අද හෙටම ගන්නවනම් තවත් අඩුවට දෙනවා.
  2. Contact no 0769880148Keshan Wishvajithith
  3. Nisan Leaf2014

2015 Reg

9 Battery Bars

125 – 140km Capacity

1st Owner

71000km

F grade

Japan Version

Black interior

Fabric Seats

Inspection In Bandaragama