අංක 1..වාහන යක්, original bodi pili ඇන්ජින් 27, newmodal 96 register, diga bora4, carwan duwal A C ajastabal site, alloweal