🚗; හිමිනමක් සතු අනර්ඝ මෝටර් රථයක් විකිනීමට🚗; price- 33.70/=(negotiable)🚗:Maker- suzuki 🚗;Model- staganry wagon r 🚗;Fuel- petrol 🚗;registar- 2018 🚗;DVD/CD🚗;Millage-40000km🚗;1St Owne🚗;Super condition🚗;Comfortable seats 🚗;Colour- white🚗;Power Steering🚗;vehicle number- CBG-xxxx

☝;වාහනය බැලීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 📞; 0712900850 0769070850