ඔබගේ සෝලා පද්ධතියේ විදුලි නිශ්පාදනය යම් අඩුවීමක් දැනෙනවාද 🤔???

එසේනම් ඔබට අපගේ සේවාව වැදගත්.පලපුරුදු කාර්මිකයින් ගේ සහය අපි ඔබට ලබාදෙන්නම්.දැන්ම ඔබගේ දිනය සහ වේලාව වෙන්කරගන්න.. පහත දුරකතන අංකයට කතාකරන්න.

Hot Line: 011 20 80 605

Mobile: +94 717260469