පින්නවල අලිඅනාථාගාරයට යාබඳ,කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි නිවස සහ ඉඩම ව්කිණීමට.

විමසීම : 0766115060