💡නිවස සමග 16p ඉඩම විකිනීමට ඇත..

💡නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු..

💡කදපොල නගරයට 500m.

💡නුවරඑළිය නගරයට 11km

💡rs 3000000 (මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

💡contact no 0712900850 0773851322