• මීගොඩ ආටිගල (219 බස් පාරේ) 500m ක් දුරින් පර් 194 අඩු මිලට විකිනීමට ඇත .
  • හයිලෙවල් පාරට 4km යි .
  • ලෝලෙවල් පාරට 2km යි.
  • 0713141964