කලගෙඩිහේන හංදියට 700m දුරින් 13p ඉඩමක් විකිනිමට

වෙල් යායට මායිම සියලු පහසුකමි සහිත අනුමත ලියකියවිලි සහිතව නිරවුල් ඔප්පු කොස් ගස් 1පොල් ගස් 3 මුදල් හදිසියකට විකුනනු ලැබේ.

TP   0779893393