• මුළු ඉඩමම ලක්ෂ 36-අත්පිට මුදලට පමණයි
  • පනාගොඩ රොමියෙල් මාවතේ පර්චස් 9 ඉඩම විකිණීමට
  • හයිලෙවල් පාරට 900m
  • 190 මීගොඩ බස් පාරට 1.3km
  • 9 Perches
  • Land For Sale In Panagoda
  • 900m to High Level Road
  • 1.3km to 190 Meegoda Bus Road
  • Call us: 0704490272