• රු 100,000 ගෙවා ඉතිරිය පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයටද ලබා ගත හැක.
  • තංගල්ල නගරයෙන් පදිංචියට හොදම තැනින් අගනා බිම් කොටස් .
  • මනරම් පරිසරයවිදුලිය හා නල ජලය,
  • තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග හා කාණු පද්ධතිය ,
  • පලමුව රු 100,000 ගෙවා ඉතිරිය පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයටද ලබා ගත හැක.
  • මාසික වාරිකය රු.17,500 යි.
  • එක්වර ගෙවීමකදී විශේෂ වට්ටම්.
  • සියලුම අනුමැතියන් සහිතයි.
  • ඉතිරිව ඇත්තේ බිම් කොටස් සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි.
  • අදම අමතන්න.

0777166506

0770773391

0777314103