• කුරුදු පැල විකිණීමට ඇත .
  • කුරුඳු පැල පඳුරක් Rs08.
  • ගාල්ල යක්කලමුල්ල.
  • 0776262893.