නිවසෙහි පාවිච්චිය, ඔරිජිනල් ඩීසල්, නිව් ප්ලෙන්ටි, පවර් ස්ටීරියන්, ඔරිජිනල් එලොවීල්