පන්නල නගරයේ කිට්ටුව වටිනා පොල් ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට, o766802951, අක්කර 11 …..අක්කර 1 ලක්ෂ 35